Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  24.04.2017р. Річний звіт емітента за 2016 рік


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Подгорна Вiкторiя Вiталiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

35985756

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , -, 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30

5. Міжміський код, телефон та факс

0563739787 0563739787

6. Електронна поштова адреса

pravozahust@academy.in.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2017

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

pravozahist_inv.proemitent.info

в мережі Інтернет

24.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
iнформацiю про органи управлiння акцiонернi товариства не заповнюють;
пункти 2-5 не заповнено, оскiльки емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, не приймав участi в створеннi юридичних осiб протягом звiтного року, часткою у статутному капiталi юридичних осiб, у створеннi яких приймав участь ранiше, станом на 31.12.2016р. не володiє, не призначав корпоративного секретаря, не користується послугами рейтингового агенства;
пункти 6, 10-11, 13, 15, 18-27, 29 не заповнються емiтентами з приватним розмiщенням цiнних паперiв;
пункт 7 пiдпункт 2 не заповнено, оскiльки посадовi особи акцiями емiтента не володiють;
пункт 12 пiдпункти 2, 3, 4, 5 не заповнено, оскiльки протягом звiтного перiоду облiгацiї, iншi цiннi папери не випускались, похiднi цiннi папери не видавались, акцiї не викупались;
пункт 14 пiдпункт 1 не заповнено, оскiльки на балансi пiдприємства станом на 31 грудня 2016р. основнi засоби вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду придбань i вiдчуджень основних засобiв не вiдбувалось;
пункт 14 пiдпункти 4-5 не заповнено, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;
пункт 14 пiдпункт 7: рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у звiтному перiодi не приймалось;
пункт 14 пiдпункт 8: рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у звiтному перiодi емiтентом не приймалось;
пункт 31 не заповнено, тому що емiтент не складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами;
пункт 32 не заповнено, оскiльки не було випуску боргових цiнних паперiв;
пункт 33 не заповнено з причини вiдсутностi випуску цiльових облiгацiй.
Рахунок в iноземнiй валютi не вiдкривався.
В iнформацiї про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента не заповнено поле "дата внесення у реєстр", оскiльки у реєстрi акцiонерiв не вказано дату переходу прав власностi на цiннi папери.
Поле "серiя та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю" не заповнено, оскiльки ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест" отримало виписку з ЄДР, бланк якої не мiстить серiї та номеру.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

24.06.2008

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

8400000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

69.10 Дiяльнiсть у сферi права

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

63.99 Надання iнших iнформацiйних послуг, н.в.i.у.

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

2) МФО банку

380946

3) поточний рахунок

26004000146001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подгорна Вiкторiя Вiталiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

31.07.2015 р. – 26.05.2016р. – ПАТ "КБ "Транспортер", посада- економiст.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.05.2016 безстроково

9) Опис

Протягом звiтного перiоду вiдбулась змiна Директора.
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi - Товариство) вiд 23.05.2016р. прийнято рiшення:
1. У зв’язку iз поданням заяви Номеровською Анастасiєю Миколаївною про звiльнення з посади директора Товариства за власним бажанням, звiльнити її з посади директора Товариства з 23.05.2016р.
2. З 24.05.2016р. призначити безстроково Подгорну Вiкторiю Вiталiївну директором Товариства за сумiсництвом, з встановленням їй неповного робочого часу.
До компетенцiї Директора вiдноситься: керiвництво роботою Товариства; затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв для вирiшення поставлених завдань; подання Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Товариства; затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Товариства з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Товариства затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства; подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства; затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Товариства, штатного розкладу; прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства заохочень та дисциплiнарних стягнень; забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; органiзацiя ведення кадрового дiловодства Товариства; вiдкриття рахункiв в банкiвських установах; вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади:
• 03.02.2009 р. – 05.04.2013р. – Акцiонерний комерцiйний банк «БАЗИС», посада- економiст сектору операцiйного супроводження вiддiлу операцiйного супроводження;
• 08.04.2013 р. – 30.07.2015 р. ПАТ «ФБ «Перспектива» (49000, м. Днiпро, вул.Воскресенська, буд. 30) , посада: економiст фiнансового вiддiлу, 31.07.2015р. - 26.05.2016р.- економiст ПАТ "КБ "Транспортер",
з 27.05.2016 р. по теперiшнiй час - економiст вiддiлу обслуговування iнвестицiйних фондiв ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс" (основне мiсце роботи), 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30
Стаж роботи 15 рокiв.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фiлiпська Олена Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1980

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

керiвник вiддiлу фiнансової звiтностi та аналiзу ПрАТ КУА " Академiя Iнвестментс"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 3

9) Опис

Протягом звiтного перiоду склад Наглядової ради змiнився.
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест" вiд 18.04.2016р.
у зв’язку iз поданням заяви члена Наглядової ради Товариства Дадак О.О. про дострокове припинення її повноважень як члена Наглядової ради Товариства, прийнято рiшення з 18.04.2016р. припинити повноваження членiв Наглядової ради у попередньому складi та обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб, а саме:
Фiлiпську Олену Вiкторiвну обрано строком на 3 роки на посаду Члена Наглядової ради Товариства. На засiданнi Наглядової ради Фiлiпську О.В. обрано Головою Наглядової Ради.
До повноважень Голови Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх документiв та положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством; обрання та припинення повноважень Директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Товариства, якi готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства; здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Товариства та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Наглядовiй радi.
В звiтному перiодi Фiлiпська О.В. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Стаж роботи – 20 рокiв.
Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: 21.08.2006 р. – 02.06.2011 р. – ЗАТ КУА «Академiя Iнвестментс» (з 15.04.2010 р. ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс»), посада: керiвник вiддiлу фiнансової звiтностi та аналiзу;
03.06.2011 р. по теперiшнiй час ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА», посада: начальник фiнансового вiддiлу.
Зараз обiймає посаду начальника фiнансового вiддiлу ПАТ "ФБ "Перспектива, 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30 (основне мiсце роботи).
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ор’єва Юлiя Олегiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1980

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 26.09.2011 р. – по 26.10.2015р. ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР», директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 3 роки

9) Опис

Протягом звiтного перiоду змiнився склад Наглядової ради.
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест" вiд 18.04.2016р.
у зв’язку iз поданням заяви члена Наглядової ради Товариства Дадак О.О. про дострокове припинення її повноважень як члена Наглядової ради Товариства, прийнято рiшення з 18.04.2016р. припинити повноваження членiв Наглядової ради у попередньому складi та обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб, а саме: Ор’єву Юлiю Олегiвну обрано строком на 3 роки на посаду Члена Наглядової ради Товариства.
До повноважень Члена Наглядової ради належить: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6 Статуту.
В звiтному перiодi Ор’єва Ю.О. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Стаж роботи – 13 рокiв.
Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв: - 03.07.2006 р. – 23.09.2011 р. - ЗАТ «Юнiверсал Секьюрiтiз» (з 06.11.2009 р. ПрАТ «Юнiверсал Секьюрiтiз»), фахiвець вiддiлу депозитарної дiяльностi (з 01.06.2011 р. – начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами);
- 26.09.2011 р. – по 26.10.2015р. ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР», директор, з 27.10.2015р. по цей час провiдний фахiвець вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ПрАТ «Менеджмент Технолоджiз» (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30) - основне мiсце роботи.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ястремський Олег Вiталiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

середня

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

20.02.2008 - 30.07.2015 - менеджер з адмiнiстративної дiяльностi ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2016 3

9) Опис

Протягом звiтного перiоду склад Наглядової ради змiнився.
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест" вiд 18.04.2016р.
у зв’язку iз поданням заяви члена Наглядової ради Товариства Дадак О.О. про дострокове припинення її повноважень як члена Наглядової ради Товариства, прийнято рiшення з 18.04.2016р. припинити повноваження членiв Наглядової ради у попередньому складi та обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб, а саме: Ястремського Олега Вiталйовича обрано строком на 3 роки на посаду Члена Наглядової ради Товариства.
До повноважень Члена Наглядової ради належить: пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
В звiтному перiодi Ястремський О.В. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж роботи – 25 рокiв.
Член Наглядової Ради Ястремський Олег Вiталiйович протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади:
з 20.02.2008р. по 30.07.2015р. - менеджер з адмiнiстративної дiяльностi ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива", з 31.07.2015 по теперiшнiй час - фахiвець з органiзацiйної дiяльностi Товарної бiржi "Перспектива-Коммодiтi" (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Протасовицький Iгор Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1982

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

З 12.10.2015 р. по 21.06.2016 р. - адмiнiстратор системи ПАТ "Комунiкацiйний фодновий центр" .

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2016 3

9) Опис

Протягом звiтного перiоду вiдбулась змiна Ревiзора.
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi-Товариство) вiд 18.04.2016р. у зв'язку iз заявою Сопунова Сергiя Володимировича про дострокове припинення повноважень Ревiзора прийнято наступнi рiшення: припинити повноваження Сопунова С.В. з 18.04.2016 р., обрати строком на три роки Ревiзора Товариства в особi Протасовицького Iгоря Олександровича, набуття повноважень з 19.04.2016.
До повноважень Ревiзора Товариства належить: проведення чергових (планових) та спецiальних (позапланових) перевiрок, залучення до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв, пiдготовка висновкiв до звiтiв та балансiв Товариства, надання результатiв ревiзiй i перевiрок Загальним зборам акцiонерiв чи Наглядовiй радi Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
В звiтному перiодi Протасовицький I.О. винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, вiд емiтента не отримувала.
Стаж роботи – 9 рокiв.
Попереднi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв:
01.01.2008 - 14.05.2011 - оператор комп'ютерного набору аптечного складу ТОВ "Артур-К"
23.06.2011 - 08.07.2012 - оператор комп'ютерного набору аптечного складу торгового представництва ТОВ "Фармпланета"
20.11.2012 - 10.05.2015 - адмiнiстратор системи аптечного складу ТОВ "Вента, ЛТД"
12.10.2015 - 21.06.2016 - адмiнiстратор системи ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд.30)
Станом на 31.12.2016 мiсце роботи невiдомо.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро "Транспортер"

33516488

49094 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Набережна Перемоги, буд. 58А, блок 1

1558450

18.552976

18.552976

1558450

0

0

0

Публiчне акцiонерне товариство "Хiммет"

33473408

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул.Старокозацька(Комсомольська, буд. 40-Б, блок 1

1594700

18.984523

18.984523

1594700

0

0

0

Акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Ф’ючерс"

39789356

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30

1160000

13.809523

13.809523

1160000

0

0

0

Пайовий iнвестицiйний фонд "Рiал Естейт Менеджмент Iнвестментс-Проспект" недиверсифiкованого виду закритого типу приватного акцiонерного товариства Компанiя з управлiння активами "Академiя Iнвестментс"

3286032

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30

1596000

19.00

19.00

1596000

0

0

0

Публiчне акцiонерне товариство " Бiржова група Перспектива"

34497042

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30

1594345

18.980297

18.980297

1594345

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

7503495

89.327319

89.327319

7503495

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

18.04.2016

Кворум зборів**

83.157428

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2 питання: Обрання лiчильної комiсiї Товариства.
3 питання: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк.
4 питання: Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
5 питання: Звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк.
6 питання: Затвердження висновку Ревiзора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 фiнансовий рiк.
7 питання: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
8 питання: Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк.
9 питання: Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
10 питання: Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
11 питання: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
12 питання: Припинення повноважень Ревiзора Товариства.
13 питання: Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.
14 питання: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства.
15 питання: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення характеру та граничної сукупної вартостi таких правочинiв.
16 питання: Про визначення порядку пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства за наслiдками дiяльностi у 2016 роцi.
Iнших пропозицiй до питань порядку денного не надiйшло. Всi питання розглянутi-рiшення прийнятi. Рiшення про проведення загальних зборiв та затвердження порядку денного здiйснювалось Наглядовою Радою.
1 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили: Обрати Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Фiлiпську Олену Вiкторiвну, Секретарем чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – О'рєву Юлiю Олегiвну.
2 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї: Маслєннiкова Олена Олегiвна;
Член лiчильної комiсiї: Чернобровська Каролiна Миколаївна.
3 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
1. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк;
2. Визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
4 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
5 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк.
6 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили: Затвердити висновок Ревiзора Товариства, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 фiнансовий рiк.
7 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили: затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк.
8 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
1. Сто вiдсоткiв нерозподiленого прибутку Товариства, отриманого у 2015 роцi, направити на формування Резервного капiталу Товариства.
2. Дивiденди за акцiями Товариства не нараховувати та не сплачувати.
9 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
Припинити з 18.04.2016 року повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi:
Член Наглядової ради – Фiлiпська Олена Вiкторiвна;
Член Наглядової ради – Ор’єва Юлiя Олегiвна;
Член Наглядової ради – Дадак Оксана Олександрiвна.
10 питання.
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
1.Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб:
1.Член Наглядової ради – Фiлiпська Олена Вiкторiвна;
2.Член Наглядової ради – Ор’єва Юлiя Олегiвна;
3.Член Наглядової ради – Ястремський Олег Вiталiйович.
2.Ухвалили рiшення про те, що згiдно з ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада Товариства у новому складi приймає на себе обов’язки з 18.04.2016 року.
11 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити директора Товариства Номеровську А.М на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
12 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
Припинити з 18.04.2016 року повноваження Ревiзора Товариства Сопунова Сергiя Володимировича.
13 питання.
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
1.Обрати строком на три роки Ревiзора Товариства в особi Протасовицького Iгоря Олександровича.
2.Ухвалили рiшення про те, що Ревiзор Товариства приймає на себе обов’язки з 19.04.2016 року.
14 питання.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
1.Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства.
2.Уповноважити директора Товариства Номеровську А.М. на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства.
15 питання.
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу часток в статутному капiталi, купiвлi-продажу, мiни товарiв, цiнних паперiв, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, укладення договору вiдступлення права вимоги. Гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв не повинна перевищувати 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв) гривень.
2. Надати повноваження щодо пiдписання вищевказаних правочинiв Директору Товариства.
16 питання.
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
1) Пiд час пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства за наслiдками дiяльностi у 2016 роцi Товариство має керуватися чинною на момент проведення таких зборiв акцiонерiв редакцiєю Закону України «Про акцiонернi товариства» та статутом Товариства у частинi, що не суперечить вказаному закону;
2) Пiд час проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства за наслiдками дiяльностi у 2016 роцi, голосування (в тому числi кумулятивне) з усiх питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування (в тому числi кумулятивного) має мiстити усi вiдомостi, передбаченi Законом України «Про акцiонернi товариства», в редакцiї чиннiй на момент проведення таких зборiв.
Бюлетень для голосування (в тому числi кумулятивного) засвiдчується пiдписом директора та печаткою Товариства пiсля затвердження форми та тексту такого бюлетеня Наглядовою радою Товариства, але не пiзнiше нiж за один день до дати проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

       

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17.06.2010

424/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000082267

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1.000

8400000

8400000.000

100.000000000000

Опис

Торгiвля на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, фактiв лiстингу/делiстингу не було, додаткової емiсiї не було. Розмiщення було закрите, мета- формування статутного капiталу.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

8419.3

8413

Статутний капітал (тис. грн.)

8400

8400

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

8400

8400

Опис

1. Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року.
2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються:
2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.):
нематерiальнi активи - р.1000, незавершенi капiтальнi iнвестицiї -р. 1005, основнi засоби - р.1010, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р.1030, iншi фiнансовi iнвестицiї - р.1035, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р.1040, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi активiзацiйнi витрати -р.1090 + р.1060.
Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р.1100, векселi одержанi - р.1020, дебiторська заборгованiсть - р. 1125,1130,1135, 1140, 1145,1155, поточнi фiнансовi iнвестицiї - р.1160.
2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 1170
3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:
3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 1500, 1510, 1515
3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч.
- короткостроковi кредити банкiв - р.1600, поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р.1610, виданi векселi - р. 1605, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р.1615,
- поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 1635, з бюджетом - р.1620, зi страхування - р.1625, з оплати працi - р.1630, з учасниками - р.1640, iз внутрiшнiх розрахункiв - р.1645, iншi поточнi зобов'язання - р. 1690.
3.3.Поточнi забезпечення - р.1660.
3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р.1665.
4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв емiтента (за балансом) на 31 грудня 2016 року складає 8419,3 тис. грн., статутний капiтал складає 8400 тис. грн., що вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦК України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

1295.3

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

1295.3

X

X

акцiї пiдприємств

09.11.2016

352.8

0

30.05.2017

сертифiкати

15.07.2016

942.5

0

11.08.2017

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

0.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

3891.1

X

X

Усього зобов'язань

X

5186.4

X

X

Опис:

Зобов’язання за цiнними паперами станом на 31.12.2016р. становлять 1295.3 тис. грн., у тому числi за акцiями пiдприємств 352.8 тис. грн., сертифiкатами 942.5 тис. грн., зобов’язань за похiдними цiнними паперами немає, iншi зобов’язання за 2016 рiк становлять 3891.1 тис. грн. (до iнших включено кредит. заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 8.9 тис. грн., розрахунки з оплати працi – 0,3 тис. грн., розрахунки зi страхування - 0,4 тис. грн., розрахунки з бюджетом - 1,0 тис.грн.), зобов’язання з повернення поворотної фiнансової допомоги становлять 3880,5 тис. грн., усього зобов’язань станом на 31.12.2016р. - 5186.4 тис. грн.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

18.04.2016

700000

23760.5

2946

Опис

Рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення, визначення характеру та граничної сукупної вартостi таких правочинiв було прийнято 18.04.2016 р. рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест»». Згiдно вказаному рiшенню предметом правочинiв може бути майно, послуги або роботи, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу часток в статутному капiталi, купiвлi-продажу, мiни товарiв, цiнних паперiв, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, укладення договору вiдступлення права вимоги. Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв не повинна перевищувати 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв) гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 23 760,5 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 2 946 %, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 8 400 000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 6 985 224 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення: «за» - 6 985 224 штук, «проти» - немає.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

09.03.2016

10.03.2016

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

09.03.2016

10.03.2016

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

18.04.2016

19.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

23.05.2016

24.05.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Аудитор-Консультант-Юрист»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

35531560

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01030, м. Київ, вул. Чапаєва, 10

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№4082 13.12.2007

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

197 П 000197 24.02.2014 до 01.11.2017р.

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

умовно-позитивна


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Голосування з першого по дев’яте, а також з одинадцятого, дванадцятого, з чотирнадцятого по шiстнадцяте питання порядку денного вiдкрите та проводиться шляхом пiдрахунку голосiв, що зазначенi на картках, якi були наданi представникам акцiонерiв пiд час реєстрацiї, за принципом: одна проста iменна акцiя – один голос. Голосування з десятого та тринадцятого питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв, якi були наданi представникам акцiонерiв пiд час реєстрацiї та приймається шляхом проведення кумулятивного голосування. Рiшення з п'ятнадцятого питання приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв Товариства вiд їх загальної кiлькостi, з iнших питань - простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв.

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): У звiтному роцi позачерговi загальнi збори не скликались

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

не проводила

 

не проводила

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

5

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

 

комiтетiв не створено

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Пiд час пiдписання цивiльно-правової угоди

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iнше вiдсутнє

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Проведена планова перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Не визначились

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не затверджено. ПрАТ ЮК "Правозахист Iнвест" є акцiонерним товариством, статутнi документи якого мають досить високий рiвень корпоративного управлiння вiдповiдно до чинного законодавства.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс не затверджено.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс не затверджено.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

за ЄДРПОУ

35985756

Територія

 

за КОАТУУ

1210100000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

69.10

Середня кількість працівників

 

 

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

 

Адреса, телефон

49000, м. Днiпр, вул.Воскресенська (Ленiна), буд. 30, 0563739793

 

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

0

0

- первісна вартість

1011

1.6

1.6

- знос

1012

( 1.6 )

( 1.6 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

1463.2

663.2

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

1463.2

663.2

II. Оборотні активи

Запаси

1100

0

0

- у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

21.9

794.0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

0

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

10126.3

2540.2

Поточні фінансові інвестиції

1160

12148.2

9608.3

Гроші та їх еквіваленти

1165

0.9

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

22297.3

12942.5

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

23760.5

13605.7

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

8400.0

8400.0

Додатковий капітал

1410

0

0

Резервний капітал

1415

6.3

13.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

6.7

6.3

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

8413.0

8419.3

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

9.8

8.9

розрахунками з бюджетом

1620

1.1

1.0

у тому числі з податку на прибуток

1621

1.0

0.9

- зі страхування

1625

0.8

0.4

- з оплати праці

1630

0.5

0.3

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

15335.3

5175.8

Усього за розділом IІІ

1695

15347.5

5186.4

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

23760.5

13605.7


 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

884.6

92.4

Інші операційні доходи

2120

0

0

Інші доходи

2240

102124.5

35331.3

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

103009.1

35423.7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 89.1 )

( 84.2 )

Інші витрати

2270

( 102912.3 )

( 35331.3 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 103001.4 )

( 35415.5 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

7.7

8.2

Податок на прибуток

2300

( 1.4 )

( 1.5 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

6.3

6.7

 

Примітки до балансу

Протягом звiтного перiоду придбань i вiдчуджень основних засобiв не вiдбувалось.
Залишкова вартiсть основних засобiв невиробничого призначення в загальнiй вартостi необоротних активiв на 31.12.2016 року вiдсутня.
Втрати вiд зменшення корисностi основних засобiв у звiтному перiодi не визнавались.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватись, на початок та на кiнець року вiдсутня.
Основнi засоби, вилученi на кiнець звiтного перiоду для продажу, вiдсутнi.
Основнi засоби, придбанi за рахунок цiльового фiнансування, вiдсутнi.
Непередбачувана орендна плата у звiтному перiодi вiдсутня. Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено.
Угоди на придбання у майбутньому основних засобiв станом на 31.12.2016 р. вiдсутнi.
До складу статтi «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї» Балансу включено фiнансовi iнвестицiї в сумi 663,2 тис. грн.
До складу статтi «Поточнi фiнансовi iнвестицiї» Балансу включено фiнансовi iнвестицiї в сумi 9608,3 тис. грн.
Визнання та оцiнка реальної дебiторської заборгованостi пiдприємством проводиться вiдповiдно до П(С)БО №10 „Дебiторська заборгованiсть”. Станом на 31.12.2016 року дебiторська заборгованiсть за послуги складає 794.0 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв пiдприємством в 2016 роцi не створювався в зв’язку з вiдсутнiстю суттєвих та значних сум сумнiвної дебiторської заборгованостi.
Дебiторська заборгованiсть пов’язаних сторiн станом на 31.12.2016 р. вiдсутня.
До складу iншої дебiторської заборгованостi у сумi 2540,2 тис. грн.. включенi заборгованостi, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей облiку дебiторської заборгованостi, а саме розрахунки за операцiями з цiнним паперами (акцiї) 2540,2 тис. грн.
До складу грошових коштiв включенi залишки коштiв на поточних рахунках у нацiональнiй валютi – 0,0 тис. грн.
Не грошовi операцiї, пов’язанi з iнвестицiйною i фiнансовою дiяльнiстю на протязi 2016 року не здiйснювалися.
Власний капiтал пiдприємства включає статутний капiтал, нерозподiлений прибуток.
Протягом звiтного перiоду змiн в розмiрi статутного капiталу не вiдбувалось.
Станом на 31.12.2016р. розмiр статутного фонду (капiталу) Товариства вiдповiдає установчим документам, а саме дiючiй редакцiї Статуту, затвердженого Рiшенням позачергових загальних зборiв учасникiв, протокол б/н вiд 06 квiтня 2012року, зареєстрованого 05.06.2012 р., номер запису 12241050011043020 .
Вiдповiдно до зазначеної редакцiї Статуту, статутний фонд становить 8400000 (Вiсiм мiльйонiв чотириста тисяч) гривень.
Статутний капiтал сплачено повнiстю.
Сстаном на 31.12.2016 р. нерозподiлений прибуток складає 6,3 тис. грн.
Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року
Чистi активи на початок перiоду становили 8413,0 тис. грн., на кiнець перiоду 8419,3 тис. грн. Чистi активи протягом року збiльшились на 6,3 тис. грн. Чистi активи перевищують статутний капiтал на 19,3 тис грн.
Забезпечення наступних витрат i платежiв
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства в поточному та попередньому роцi не створювалося.
«Довгостроковi зобов'язання» станом на 31.12.2016 р. вiдсутнi.
Поточнi зобовязання на кiнець року складають 5186,4 тис.грн., з яких 1295,3 тис.грн. - зобов'язання за цiнними паперами, 3880,5 тис.грн. - зобов'язання з повернення поворотної фiнансової допомоги.

Примітки до звіту про фінансові результати

Облiк фiнансових результатiв вiдповiдає вимогам П(С)БУ №3 "Звiт про фiнансовi результати" i П(С)БУ №15 "Доходи", П(С)БУ №16 "Витрати". Податковий облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно до Податкового Кодексу вiд 02.12.2010 року № 2755-VI.
При визначеннi доходу та витрат в звiтному перiодi використовувався метод нарахування. Доходи та витрати визначаються у бухгалтерському облiку i звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв.
Витрати у звiтному перiодi визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi.
За пiдсумками дiяльностi за 2016 р. пiдприємством отримано прибуток у розмiрi 6,3 тис. грн.
Надзвичайних доходiв та витрат на пiдприємствi не було.

Керівник

Подгорна В.В.

Головний бухгалтер

не передбачено

 

ProEmitent.INFO